اسلاید شو

فواید دان سان بونک : Hapkido

دان سان بونک همان چوب کوچک یا باتوم پلیس کشور کره است که پلیس کره از این باتوم استفاده می کند. ولی در اینجا باتوم به شکل چوب کوچک است که از برآمدگی هایی تشکیل شده که روی مفصل قفل می شود و فشار خیلی زیادی بر روی مفصل وارد می کند که این برآمدگی های روی چوب، بر روی مچ، گردن و ضربه زدن به دنده های حریف وارد می شود و احتمال شکستن مفصل را به وجود می آورد و حتی قابل حمل می شود.